De Zonnehoek
De Prinsenhof
De Boog

Stichting CSO

Drie scholen met elk een heel eigen specialisme, maar met hetzelfde uitgangspunt: onze christelijke identiteit.
 
Expertise
CSO biedt niet alleen onderwijs, wij helpen leerlingen en collega-
scholen ook graag met onze expertise. 

Bijvoorbeeld op het gebied van zorgtrajectbemiddeling, sociale vaardigheids-
training, autisme en arbeidstoeleiding.

 
Mr. Van Hasseltlaan 57
7316 DK Apeldoorn

T (055) 588 98 89
E info@cso-apeldoorn.nl

Samenwerking

Samenwerking

Met de invoering van Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 is zijn er in Apeldoorn nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan voor het primair en het voortgezet onderwijs.
Onder het Samenwerkingsverband PO Apeldoorn valt sbo De Prinsenhof en de so afdeling van zmlk  De Zonnehoek. Praktijkschool de Boog en de vso afdeling van De Zonnehoek maken deel uit van het Samenwerkingsverband VO Apeldoorn e.o.

Binnen de samenwerkingsverbanden functioneert een Toelaatbaarheidscommissie die een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)afgeeft voor het speciaal basis, het speciaal - en het voorgezet speciaal onderwijs en ook voor het praktijkonderwijs. De scholen vragen in overleg met de ouders/verzorgers een toelaatbaarheidsverklaring aan.
  
De zwaarte van de onderwijsondersteuning bepaalt of een leerling is aangewezen op een vorm van speciaal (basis) - of voortgezet speciaal onderwijs of het praktijkonderwijs.
Het samenwerkingsverband stelt de financiële middelen beschikbaar voor de extra ondersteuning.


Voor meer informatie over de scholen voor Christelijk Speciaal Onderwijs verwijzen wij u naar de websites van De Prinsenhof, De Zonnehoek en De Boog. 

 

 

Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan